از ژوزه طلبکار بوديم، حالا بدهکار شديم

نیمار فوتبالی

از ژوزه طلبکار بوديم، حالا بدهکار شديم

از ژوزه طلبکار بوديم، حالا بدهکار شديم

شماره خبر : ۱۳۸۲۹۳

به نظر مي رسد موضوع شکايت مانوئل ژوزه و جريمه و محروميت احتمالي اش براي پرسپوليس، هر روز جدي تر از قبل مي شود. محمد رويانيان، مديرعامل وقت پرسپوليس در زمان حضور مرد پرتغالي، در اين چند روز بارها مصاحبه کرده و گفته مشکل از او نبوده و نيست.

از ژوزه طلبکار بوديم، حالا بدهکار شديم

رويانيان: پرونده آنهايي که شيطنت مي کنند را رو مي کنم

به نظر مي رسد موضوع شکايت مانوئل ژوزه و جريمه و محروميت احتمالي اش براي پرسپوليس، هر روز جدي تر از قبل مي شود. محمد رويانيان، مديرعامل وقت پرسپوليس در زمان حضور مرد پرتغالي، در اين چند روز بارها مصاحبه کرده و گفته مشکل از او نبوده و نيست.

بدهي ژوزه اينقدر نبود

بدهي به ژوزه بسيار کمتر از اين حرفها بود اما به دليل سهل انگاري مديران سنگين و سنگين تر شد و اکنون به اين شرايط رسيده است. اين را بايد مديران وقت باشگاه بيايند و جواب دهند که چرا بدهي ۳۰۰ هزار يورويي ژوزه به اين مبلغ رسيده است.

بدهي وينگادا که سنگين تر بود

زماني که ما به باشگاه آمديم يک بدهي حدود ۵۰۰ هزار دلاري به وينگادا روي دست باشگاه بود که اصلا نمي دانم از کدام مديرعامل به ما رسيده بود اما بدون اينکه بخواهيم روند پرداخت آن را طولاني کنيم، پرداختش کرديم. بدهي ژوزه که کمتر از وينگادا هم بود اگر پرداخت مي شد ديگر اينقدر زياد نمي شد تا هواداران نگران کند.

چقدر ژوزه، ژوزه

همانطور که گفتم سهل انگاري مديران پس از من و سياست هاي وزارت ورزش باعث شد تا جرايم روي بدهي اصلي بيايد و به اين مبلغ سنگين تبديل شود. در سه سال و نيم اخير من ديگر در فوتبال نيستم اما آقايان فقط از نام ژوزه استفاده کرده اند و دائم بدهي به او را براي هواداران تکرار مي کنند.

۶ شکايت خارجي از پرسپوليس

پرسپوليس اکنون ۶ شکايت ديگر به جز ژوزه دارد که بعد از من به وجود آمد, چرا به آنها نمي پردازند که بعدها براي پرسپوليسي ها مشکل ساز نشود؟ چرا فقط بدهي هاي اين باشگاه را به من منسوب مي کنند و به بدهي هاي ايجاد شده خودشان فکر نمي کنند و يا سهل انگاري هاي شان را پاسخگو نيستند؟ چرا کسي نمي آيد بگويد چطور بدهي ۳۰۰ هزار يورويي به اينجا رسيد؟

ژوزه را فراري دادند

ژوزه از دست ما فرار کرد و سپس ما از او شکايت کرديم. ژوزه با ما فسخ قرارداد نکرد و رفت و به همين دليل ما از او شاکي بوديم. به او گفتيم به پرتغال نرود اما رفت. به او گفتيم سر تمرين نرود و به کميته فني بيايد و پاسخگو باشد اما نيامد. بعد هم با او جلسه گذاشتيم که تکليفش روشن شود اما پس از يکي از جلسات او را به سفارت پرتغال بردند و صبح هم فراري اش دادند.

ژوزه به ما بدهکار بود، حالا شده طلبکار

ما از ژوزه شکايت و به فيفا عنوان کرديم بدون فسخ قرارداد و روشن شدن تکليفش از تيم جدا شده است. فيفا هم به او نامه زد که چه دفاعيه اي از خود دارد و رونوشت آن را نيز براي باشگاه فرستاد. در همين گير و دار بنده از تيم جدا شدم ولي سفارش کرده بودم تا مديرعامل بعدي اين موضوع را پيگيري کند و از ژوزه غرامت بگيريم اما اين اتفاق نيفتاد تا به اين مربي بدهکار هم شويم. بعد از من ۶ مديرعامل آمد اما هيچکدام پيگيري نکردند.

گاف دادند ولي هوادار را تحريک مي کنند

يک سال است مدام مي گويند به خاطر ژوزه محروم مي شويم اما نمي گويند گاف داده اند و به دنبال پول براي بدهي هاي خارجي شان هستند. آنها دارند هواداران را تحريک مي کنند اما نمي گويند وقتي مي توانستيم از ژوزه طلبکار شويم چطور ناگهان بدهکار شديم.

پرونده رو مي کنم

دو، سه نفري هستند که تمام حواشي از آنها سرچشمه مي گيرد. يکي از آنها ژوزه را آورد و ديگري نيز او را فراري داد. تا الان فقط و فقط به خاطر هواداران و اينکه براي تيم حاشيه سازي نشود، کاري به کارشان نداشتم اما اکنون به آنها هشدار مي دهم اگر نخواهند شيطينت هاي شان را پايان دهند پرونده شان را رو مي کنم تا همه هواداران متوجه اصل موضوع شوند. نمي دانم وقتي هنوز حکمي به صورت قطعي صادر نشده آقايان چرا دنبال پول براي آن مي گردند؟

موضوع دايي

به من گفتند سياسي با دايي تسويه حساب کرده است. اصلا وزير وقت ورزش دايي را برکنار کرد. حالا بيايد پاسخگو باشد.

 

 

[ad_1]

مطالب مشابه